Adventure Tours


Chandrashila Winter Trek

Trek Program : 4 Nights / 5 Days


Dehradun - Kempty Falls Trek

Trek Program : 4 Nights / 5 Days


Gangotri - Kedarnath Trek

Trek Program : 6 Nights / 7 Days


Kalsi Lakhamandal Trek

Trek Program : 8 Nights / 9 Days
Places Covered : Delhi - Rishikesh - Lakhamandal - Goraghati - Dungyara - Chaurani - Biratkhoi - Kalsi - Dakpathar - Rishikesh - Delhi


Kedarnath - Vasukital Trek

Trek Program : 1 Nights / 2 Days


The Khatling Sahasratal Trek

Trek Program : 17 Nights / 18 Days
Places Covered : Delhi - Rishikesh - Uttarkashi - Silla Chhan - Kushkalyani - Kyarki - Parital-Sahastral - Kalyani - Kharsoli - Chowki - Khatling Glacier - Masartal - Vasukital - Kedarnath - Gaurikund


Lata Panwali Kedarnath Trek

Trek Program : 11 Nights / 12 Days
Places Covered : Delhi - Rishikesh - Uttarkashi - Belak - Budhakedar - Bhairochatti - Ghuttu - Panwalikantha - Triyuginarayan - Gaurikund - Kedarnath - Rishikesh - Delhi


Rishikesh - Gopeshwar Trek

Trek Program : Nights / 11 Days


Wonderful Adventure Tour

Trek Program : 27 Nights / 28 Days
Places Covered : Delhi - Leh - Lamayuru - Wanla - Hanupatta - Photoskar - Foot of Sengge La - Lingshed - Snertse - Hanumil - Pishu - Karsha - Padum - Mune - Ichar - Purne - Phuktal - Purne - Table - Gumburanjon Camp - Shingo La - Ramjak - Pass Camp - Darcha - Manali - Delhi
kLadakh

Adventure/Sports